Reklamacije i povrat

PISANI PRIGOVOR POTROŠAČA

Ukoliko imate bilo kakav prigovor u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu, imate mogućnost svoje pisane prigovore podnijeti osobno na adresi:

Mutilić 29/1, Udbina 53234

Ili poslati putem pošte (Mutilić 29/1, Udbina 53234) ili e-maila na: ajdukovicmelanie@yahoo.com.

Ukoliko šaljete poštom, radi lakšeg utvrđivanja konkretne narudžbe, molimo Vas da navedete broj narudžbe s računa, čitko ime i prezime te adresu na  koju Vam možemo dostaviti odgovor. Odgovor na prigovor potrošača Ajda obrt mora dati u pisanom obliku u zakonskom roku od 15 dana od dana primitka prigovora putem e-mail adrese ukoliko nije zatraženo drugačije.

Ukoliko potrošač prihvaća Opće uvjete poslovanja, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na web stranici www.ajdalavanda.com te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici. Ukoliko se potrošač ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja moli se isti da ne koristi web stranicu www.ajdalavanda.com i ne sklapa ugovor o kupoprodaji.

Ajda obrt zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja i pravila bez prethodne najave. Opći uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske i pravnoj stečevine Europske Unije.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju na broju telefona: 0911637159.

DODATNO

Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se Opći uvjeti poslovanja primjenjuju u dijelu u kojem je opisan predmet i cijena kupoprodaje, potvrda sklopljenog ugovora, identitet prodavatelja, način plaćanja, isporuka robe, adresa upućivanja reklamacije i sam proces kupovine, a na sve ostalo (dio o materijalnom nedostatku, pravu na jednostrani raskid ugovora i o načinu pisanog prigovora potrošača) se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

MATERIJALNI NEDOSTACI

Ajda obrt odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na Kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, isti odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Smatra se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na Kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Ajda obrt ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Nedostatak postoji:

 • ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 • ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Ajda obrt ili mu je morala biti poznata,
 • ako proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 • kad je Ajda obrt predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 • ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih proizvoda iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Ajda obrt, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
 • ako je proizvod nepravilno montiran pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Prema Zakonu o obveznim odnosima članak 402. stavka 1, Ajda obrt ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Kupac je obvezan obavijestiti Ajda obrt o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca.

Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Ajda obrt u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Ajda obrt ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje proizvoda. Prava Kupca koji je pravodobno obavijestio Ajda obrt o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti Ajda obrt , osim ako je Prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Ajda obrt može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima:
1. uklanjanje nedostatka,
2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
3. sniženje cijene,
4. raskid ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Ajda obrt naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. 

Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. 

U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, Ajda obrt ne snosi odgovornost. Takve nedostatke, kao i nedostatke koje nisu pokriveni jamstvom i/ili nakon isteka jamstvenog roka, Ajda obrt će otkloniti po nalogu kupca u skladu s tada važećim cjenikom servisiranja.

Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Općim uvjetima poslovanja, tada se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora Ajda obrt obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu:

Mutilić 29/1, Udbina 53234

ili elektroničkom poštom na e-mail: ajdukovicmelanie@yahoo.com

u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a Kupac može, po vlastitom izboru, koristiti i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora Kupac može elektronički ispuniti tako da klikne ovdje.

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora Ajda obrt će dostaviti Kupcu bez odgađanja, elektroničkom poštom.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora. Osim kada je Ajda obrt ponudio da robu koju Kupac vraća sam preuzme, Ajda obrt mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Ajda obrt , ako bi o tome Ajda obrt bio obaviješten prije primitka robe.

Ajda obrt nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koju je ponudio Ajda obrt.

Ajda obrt mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je Ajda obrt ponudio da robu koju Kupac vraća sam preuzme, Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Ajda obrt o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda Ajda obrt, odnosno osobi koju je Ajda obrt ovlastio da primi robu.

Sve izravne troškove povrata proizvoda Kupac je dužan snositi sam.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Kako bi Kupac utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama Prodavatelja.

U periodu u kojem Kupac ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s pažnjom. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koja je rezultat rukovanja proizvodom Ajda obrt će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u slijedećim slučajevima kada je:

 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

DODATNO

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

Signup for Newsletter

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.